Commissions consultatives

Kandidaturen fir déi nei berodend Kommissiounen

Candidatures pour les nouvelles commissions consultatives

Nohaltegkeetskommissioun & Klimateam

Président : Mehlen Robert
Gasperi Charles
Heinz Charles
​Hilger Danielle
Irthum Gilles
Mores Guy
Rodrigues Stéphanie
Schneider Norbert
Schneiders Jean-François
​Schoellen Marc
Thiel Marc
Ungeheuer Josy
​Wampach Daniel
Wantz Marc
Weber Andy
Weydert Paul

Bautekommissioun

Président : Theisen Claude
​Haag Alex
​Mehlen Robert
​Paulus Dina
Schram-Petri Alice
​Thoss-Lehmann Marie-Rose
Wampach Daniel
Wampach Carlo
Weis Christian
​Weydert Paul
​Wirtz Véronique

Weeëkommissioun

Président : Klein-Ungeheuer Alix
Casel Romain
Clemens Frank
Duhr Robert
Erpelding Roger
Mehlen Robert
Schumacher Albert
​Steffes-Weis Jacqueline
Theisen-Hübsch Carine
Weis-Goergen Joseph
Wirtz Léon

Kultur- & Geschichtskommissioun

Président : Mehlen Robert
Harpes Carlo
​Heinz-Kayser Marylène
Madree-Friedrichs Léa
Schoellen Marc
Scholtes Luc René Jean-Pierre
Schram-Petri Alice
Schumacher Albert
Theisen Claude
Thoss-Lehmann Marie-Rose

Seniorekommissioun

Président : Klein-Seil Henriette
Hellers Frank
Krier-Steinmetz Isabelle
​Mathey-Hoffmann Jacqueline

​Schoellen Nathalie
Schoellen-Schiltz Liette
​Theisen Claude
​Theisen-Clemens Lydia
​Wampach Ginette

Integratiounskommissioun

Président : Schram-Petri Alice
Motter-Di Stasi Luisa
Gasperi Charles
​Guillochon Catherine
Lambert Franck
Poos-Limbana Rita
Merten-Roth Christine
Thiam Yaye Debo

Jugendkommissioun

Président : Hoffmann Jean-Pierre
Haagen Jo
Haagen Mischa
​Hellers Frank
Janssen Maïté
Mathey Liss
​Melchers Kim Raymond
​Schmit Jeff
Schneiders Jean-François
Schrantz Max

Tourismuskommissioun

Président : Thoss-Lehmann Marie-Rose
​Boby Gérard
​Fisch Joseph
​Harpes-Weydert Monique
​Heinz-Kayser Marylène
Madree-Friedrichs Léa
​Melchers Kim Raymond
Weyer Angela

Dernière modification le 09.08.2023
Aller au contenu principal