Prise de sang

Informatioun un d’Awunner vun der Gemeng Manternach

Mir mussen Iech leider matdeelen, dass de Prestataire, dee bis elo ëmmer d’Bluttanalysen an der Gemeng Manternach duerchgefouert huet, de Kontrakt mat der Gemeng ouni Virwarnung, den 28. September 2021, mat effet immédiat gekënnegt huet.

Mir bedaueren dës Decisioun an déi domat verbonnen Ëmstänn fir d’Awunner vun der Gemeng.

 

De Schäfferot.

 

Avis aux habitants de la Commune de Manternach

Nous sommes au regret de vous informer que le prestataire, responsable du service des prises de sang dans la Commune de Manternach, a résilié le contrat avec l’administration communale sans préavis et avec effet immédiat en date du 28 septembre 2021.

Nous regrettons cette décision et les inconvénients y relatifs pour nos citoyens.

 

Le Collège échevinal.

 

Mitteilung an die Einwohner der Gemeinde Manternach

Es tut uns leid Ihnen mitteilen zu müssen, dass der bisherige Dienstleister für Blutabnahmen in der Gemeinde Manternach, den Vertrag mit der Gemeindeverwaltung am 28. September 2021 ohne Vorwarnung und mit sofortiger Wirkung gekündigt hat.

Wir bedauern diese Entscheidung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Einwohner.

 

Der Schöffenrat.

Dernière modification le 29.09.2021
Aller au contenu principal