Mesuren fir Energie ze spueren / Mesures en vue de la réduction de la consommation énergétique

A senger Reunioun vum 26. Oktober 2022 huet de Gemengerot vu Manternach eng Charta ugeholl, déi d’Mesuren en vue vun enger Reduktioun vum Energieverbrauch an der Gemeng Manternach reegelt.

Dës ëmfaassen ënner anerem eng Erhéijung vun de Subsiden fir d’Bierger fir déi erneierbar Energien nach méi ze fërderen.

Dans sa réunion du 26 octobre 2022, le conseil communal de Manternach a adopté une charte concernant la mise en œuvre de mesures en vue de la réduction de la consommation énergétique dans le cadre de la crise d’énergie actuelle.

Parmi les mesures figurent entre autres l’augmentation des subsides pour les citoyens en vue de la promotion des énergies renouvelables.

 

Ausserdeem si folgend Mesuren decidéiert ginn:

 

 • D’Beliichtung vun der Duerfplaz zu Berbuerg, vum Gemengenhaus a vun de Kierchen gëtt ausgeschalt.
 • D’Stroosseluuchten op Gemengestroossen, déi haut zu 88% aus LED-Luuchten bestinn, ginn komplett op LED ëmgerüst an d’Majoritéit gëtt tëschent 24:00 a 5:00 Auer op 30% vun hirer Leeschtung erofgefuer.
 • Wou et méiglech ass gëtt op erneierbar Energien zeréckgegraff.
 • D’Gemengesubsiden fir d’Bierger ginn eropgesat fir erneierbar Energien ze promouvéieren.
 • Op den Diercher vun de Gemengegebaier gi systematesch Photovoltaik-Anlagen installéiert.
 • D’Chrëschtdagsbeliichtung gëtt limitéiert an et gëtt just LED-Beliichtung agesat.
 • All d’Utilisateuren vun de Gemengegebaier gi sensibiliséiert.
 • D’WIFI-Punkten an de Gemengegebaier ginn, am Beräich vum Méiglechen, tëschent 24:00 a 7:00 Auer ausgeschalt, ausser a Reuniouns- a Konferenzraim.
 • Et gi Systemer installéiert, fir de Verbrauch am Stand-By-Modus vun elektresche Geräter, z.B. bei Computeren an Drucker, ze limitéieren

Les mesures qui ont été décidées par le conseil communal sont les suivantes :

 

 • Eteindre l’éclairage public extérieur de la « Duerfplaz » à Berbourg, de la mairie et des églises.
 • Remplacement intégral de l’éclairage routier (sur la voirie communale) par des lampadaires du type LED (actuellement 88% en LED) et pour la majorité des points lumineux abaissement nocturne à 30 % de la puissance entre 24:00h et 05:00h.
 • Recourir aux énergies renouvelables dans la mesure du possible.
 • Augmenter les montants des subsides communaux pour citoyens en vue de la promotion des énergies renouvelables et de l’économie énergétique.
 • Procéder à la mise en place systématique d’installations photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux.
 • Limiter la puissance électrique nécessaire pour l’illumination de Noël. L’équipement est du type LED.
 • Sensibilisation des utilisateurs des bâtiments communaux.
 • Éteindre les points WIFI dans tous les bâtiments communaux entre 24.00 et 07.00 heures, excepté dans les salles de réunions et de conférences, dans la mesure du possible ;
 • Mise en place d’un système afin de limiter la consommation stand-by des équipements électriques comme par exemple les ordinateurs et imprimantes
Dernière modification le 28.10.2022

Des articles de la même catégorie

Gemengewalen / Elections communales 11.06.2023

Gemengewalen / Elections communales 11.06.2023

𝐒𝐚𝐦𝐬𝐝𝐞𝐠/𝐒𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢, 𝟏𝟖.𝟎𝟑.𝟐𝟎𝟐𝟑: Journée nationale de l'inscription aux élections communales / Nationaler Tag der Anmeldung zur Gemeindewahl D'Gemeng ass op vun 9h30 bis 11h30 a vun 14h00 bis 16h00 fir d'Aschreiwunge vun den auslännesche Matbierger entgéint ze huelen....

lire plus
Kandidaturen fir d’Gemengewalen / Candidatures pour les élections communales

Kandidaturen fir d’Gemengewalen / Candidatures pour les élections communales

𝑲𝑨𝑵𝑫𝑰𝑫𝑨𝑻𝑼𝑹𝑬𝑵 𝑭𝑰𝑹 𝑫'𝑮𝑬𝑴𝑬𝑵𝑮𝑬𝑾𝑨𝑳𝑬𝑵 / 𝑪𝑨𝑵𝑫𝑰𝑫𝑨𝑻𝑼𝑹𝑬𝑺 𝑷𝑶𝑼𝑹 𝑳𝑬𝑺 𝑬𝑳𝑬𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵𝑺 𝑪𝑶𝑴𝑴𝑼𝑵𝑨𝑳𝑬𝑺 D'Presidentin vum Haaptwahlbüro fir d'Gemengewalen vum 11. Juni 2023 informéiert, dass d'Aschreiwungen fir d'Kandidaten an d'Ernennung vun Zeien u folgenden Deeg an Zäiten am Sëtzungssall vun...

lire plus
Aller au contenu principal