Life is a beach

Life is a beach

Invitatioun / Invitation

 Mir invitéieren iech häerzlech op d’Ausstellung vum Fotosprojet „Summer 2022“.

Vous êtes cordialement invité à l‘exposition du projet de photos « Été 2022 ».

 

Fr./Vend, 03.02.2023 – 19:00 – 21:00 Auer/heures

Sam./Sam, 04.02.2023 – 10:00 – 13:00 Auer/heures

 

Am/au  Centre Kräizstrooss, Lellig, 6A, Duerfstrooss.

 

 De Schäfferot / Le collège échevinal,

Jean-Pierre HOFFMANN, Buergermeeschter/Bourgmestre,

Alix KLEIN-UNGEHEUER a Claude THEISEN, Schäffen/Échevins

Présentation Starkreenetude – Etude Pluie Battante

Présentation Starkreenetude – Etude Pluie Battante

De Schäfferot deelt mat, dass

Mëttwochs, den 1. Februar 2023,

um 19.00 Auer am Centre Culturel

Beaurepaire,1, Schullstrooss zu Berbourg, eng Presentatioun zu de Resultater vun der Staarkreen-Etude an der Gemeng Manternach stattfënnt.

 Dir sidd häerzlech agelueden un dëser Reunioun deelzehuelen.

 

Le Collège des bourgmestre et échevins vous informe qu’une réunion d’information concernant les résultats du concept des risques liés aux crues subites dans la commune de Manternach aura lieu mercredi, le 1er février 2023, à 19.00 heures au Centre culturel Beaurepaire, 1, Schullstrooss à Berbourg.

Vous êtes cordialement invités à participer à cette présentation.

 

Der Schöffenrat / Le Collège échevinal

Jean-Pierre HOFFMANN

Alix KLEIN-UNGEHEUER

Claude THEISEN 

Kleeschen / Saint Nicolas

Kleeschen / Saint Nicolas

De Kleeschen kënnt

Samsdes, den 3. Dezember 2022 ab 15:00 Auer

am Centre Beaurepaire zu Berbuerg.

Samedi, le 3 décembre 2022 à partir de 15:00 heures au Centre Beaurepaire à Berbourg.

Programm / Programme

De Kleeschen gëtt vum Här Buergermeeschter begréisst

Monsieur le Bourgmestre souhaite la bienvenue à Saint Nicolas

D’Kanner aus dem Fondamental sangen dem Kleeschen e puer Lidder

Les élèves de l’école fondamentale chantent des petites chansons

Dono seet de Kleeschen e puer Wuert an da kréien déi brav Kanner aus der Gemeng eng kleng Tiitchen.

Le Saint Nicolas parle aux enfants et les enfants sages seront  gâtés avec des petits sachets de friandises

Musikalesch Begleedung vun der Bech-Berbuerger-Musék

Encadrement musical par la Bech-Berbuerger-Musék

Iessen a Gedrénks organiséiert vun der Elvere a vum Syndicat d‘Initiatives vu Berbuerg

Boissons et petits snacks organisés par lElvere et le Syndicat d’Initiatives Berbourg

Info Chantier Münschecker

Info Chantier Münschecker

Zu Mënjecker am Maacherwee ass elo en ofgesparte Foussgängerwee ageriicht ginn.
De Maacherwee bléift bis mindestens de Congé collectif fir de Verkéier gespaart. Méi Informatioune fannt dir op dëser Informatiouns-Fiche.
Mesuren fir Energie ze spueren / Mesures en vue de la réduction de la consommation énergétique

Mesuren fir Energie ze spueren / Mesures en vue de la réduction de la consommation énergétique

A senger Reunioun vum 26. Oktober 2022 huet de Gemengerot vu Manternach eng Charta ugeholl, déi d’Mesuren en vue vun enger Reduktioun vum Energieverbrauch an der Gemeng Manternach reegelt.

Dës ëmfaassen ënner anerem eng Erhéijung vun de Subsiden fir d’Bierger fir déi erneierbar Energien nach méi ze fërderen.

Dans sa réunion du 26 octobre 2022, le conseil communal de Manternach a adopté une charte concernant la mise en œuvre de mesures en vue de la réduction de la consommation énergétique dans le cadre de la crise d’énergie actuelle.

Parmi les mesures figurent entre autres l’augmentation des subsides pour les citoyens en vue de la promotion des énergies renouvelables.

 

Ausserdeem si folgend Mesuren decidéiert ginn:

 

 • D’Beliichtung vun der Duerfplaz zu Berbuerg, vum Gemengenhaus a vun de Kierchen gëtt ausgeschalt.
 • D’Stroosseluuchten op Gemengestroossen, déi haut zu 88% aus LED-Luuchten bestinn, ginn komplett op LED ëmgerüst an d’Majoritéit gëtt tëschent 24:00 a 5:00 Auer op 30% vun hirer Leeschtung erofgefuer.
 • Wou et méiglech ass gëtt op erneierbar Energien zeréckgegraff.
 • D’Gemengesubsiden fir d’Bierger ginn eropgesat fir erneierbar Energien ze promouvéieren.
 • Op den Diercher vun de Gemengegebaier gi systematesch Photovoltaik-Anlagen installéiert.
 • D’Chrëschtdagsbeliichtung gëtt limitéiert an et gëtt just LED-Beliichtung agesat.
 • All d’Utilisateuren vun de Gemengegebaier gi sensibiliséiert.
 • D’WIFI-Punkten an de Gemengegebaier ginn, am Beräich vum Méiglechen, tëschent 24:00 a 7:00 Auer ausgeschalt, ausser a Reuniouns- a Konferenzraim.
 • Et gi Systemer installéiert, fir de Verbrauch am Stand-By-Modus vun elektresche Geräter, z.B. bei Computeren an Drucker, ze limitéieren

Les mesures qui ont été décidées par le conseil communal sont les suivantes :

 

 • Eteindre l’éclairage public extérieur de la « Duerfplaz » à Berbourg, de la mairie et des églises.
 • Remplacement intégral de l’éclairage routier (sur la voirie communale) par des lampadaires du type LED (actuellement 88% en LED) et pour la majorité des points lumineux abaissement nocturne à 30 % de la puissance entre 24:00h et 05:00h.
 • Recourir aux énergies renouvelables dans la mesure du possible.
 • Augmenter les montants des subsides communaux pour citoyens en vue de la promotion des énergies renouvelables et de l’économie énergétique.
 • Procéder à la mise en place systématique d’installations photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux.
 • Limiter la puissance électrique nécessaire pour l’illumination de Noël. L’équipement est du type LED.
 • Sensibilisation des utilisateurs des bâtiments communaux.
 • Éteindre les points WIFI dans tous les bâtiments communaux entre 24.00 et 07.00 heures, excepté dans les salles de réunions et de conférences, dans la mesure du possible ;
 • Mise en place d’un système afin de limiter la consommation stand-by des équipements électriques comme par exemple les ordinateurs et imprimantes
Sperrmüllsammlung / Ramassage des déchets encombrants

Sperrmüllsammlung / Ramassage des déchets encombrants

Informatioun un d’Awunner vun der Gemeng Manternach

De 6. Oktober 2022 ab 8h00 Auer ass Sperrmüllsammlung an der Gemeng Manternach. Wann Dir Sperrmüll hutt fir ewech ze huelen, biede mir Iech bis spéitstens den Dag virun der Sammlung, 12h00 Auer, eng Demande op technique@manternach.lu ze maachen, mat Ären Donnéeën, fir dass de Service Technique den Oflaf organiséiere kann.

Fir all ugefaangene M3 kritt Dir no der Collecte 20.- € verrechent. Dat entspriechend Reglement fannt Dir op eisem Site www.manternach.lu .

All 3. Samschdeg am Mount kënnt dir och nach ëmmer äre Sperrmüll gratis an eisem Recycling Center zu Berbuerg ofginn.

De Schäfferot.

Aux habitants de la Commune de Manternach

Le ramassage des déchets encombrants aura lieu le 6 octobre 2022 à partir de 8h00 heures. Les personnes qui désirent que leurs déchets soient ramassés, sont priées de faire leur demande, au plus tard la veille de l’enlèvement à 12h00 heures, via email au technique@manternach.lu, avec leurs données pour que le Service technique puisse organiser la collecte.

Les coûts de 20.- € par m3 entier ou entamé vous seront facturés après la collecte. Vous trouverez le règlement y relatif sur notre site internet www.manternach.lu .

Vous pouvez toujours profiter de notre Centre de recyclage gratuit à Berbourg pour déposer vos déchets encombrants chaque 3e samedi du mois.

Le Collège échevinal.

Fotoconcours – Life is a Beach

Fotoconcours – Life is a Beach

Ëm wat geet et?

Well d’Gemeng Manternach eng schéin Gemeng ass, wann net souguer déi schéinsten 😉 kritt Dir, léif Matbewunner*innen, d’Geleeënheet äert Liewen an dëser Gemeng ze fotograféieren.

 All Bierger*in ka bis den 21.9.2022 eng (1) Foto, e Summerbild aschécken, dat am Joer 2022 geknipst ginn ass.

Aus deene Foto’en, déi ageschéckt ginn, gi 50 Foto’en selektionéiert, déi dann am Wanter 2022-2023 an der Gemeng Manternach ausgestallt ginn.

Dës 50 Foto’en ginn dann och an engem héichwäertege Buch publizéiert, dat all Bierger*in kafe kann. Natierlech kréien déi selektionéiert Participanten hiert Exemplaire geschenkt!

Wien mécht d’Selektioun?

De Jury ass zesummegestallt aus Leit, déi sech professionell mat Foto a bildlecher Dokumentatioun ausernee setzen, wei z.b. dem Jenny Fischbach, Kulturjournalistin vun RTL a Leit aus der Gemeng, wei z.b. dem Anne Schiltz, Dokumentarfilmerin, an e Member vum Photoclub Mandiac.

Selbstverständlech ginn d’Foto’en fir den Jury anonymiséiert, d.h. de Jury weess net wien d’Foto gemaach huet.

Wéi kann een dann elo do mat maachen?

D’Motiv ass Iech iwwerlooss, schéckt eis äre Summer an der Gemeng Manternach.

 All Bewunner vun der Gemeng Manternacher kann 1 Foto aschécken an zwar:

° an digitaler Form : am beschten .jpeg an net ënner 1MB

° AN op Pabeier : mindestens 13cm x 13cm

D’Foto muss bis den 21.9.2022 ageschéckt gi bei der Gemeng Manternach

->Mail:  info@manternach.lu , Postadress: 3, Kierchewee, L-6850 Manternach

Mam Aschécken adheréiert de Participant un d’Bedingunge vum Fotosprojet, d.h:

 • d’Bild ass vun där Persoun gemaach ginn, déi d’Foto aschéckt,
 • déi Persoun, déi d’Bild aschéckt, muss an der Gemeng Manternach wunnen,
 • d’Bild däerf ausgestallt an an engem Buch publizéiert ginn,
 • d’Gemeng Manternach kritt d’Droits d’Auteur fir d’Bild däerfen an hire Publikatiounen ze benotzen,
 • all d’Persounen, déi um Bild sinn, sinn averstane mat der Foto an hirer eventueller Publikatioun.

 Bei der Umeldung kritt een dat entspriechend Dokument ze ënnerschreiwen.

fir weider Infoen & Froen:

fotomanternach@posteo.lu

Aktioun « Gielt Band »

Aktioun « Gielt Band »

Ze gutt fir futti goen ze loossen, dofir: Zerwéiert Iech!

Aktioun „Gielt Band“ vum Landwirtschaftsministère an dem Syvicol
D’Uebst schmaacht am beschten, wann een et selwer gepléckt huet. Mee dat däerf ee just a sengem
eegene Bongert.

All Joer verfaulen awer kiloweis Äppel, Bieren, Quetschen etc. op an ënnert de
Beem an de Wisen a Gäert. Dat si verbëtzte Liewensmëttel. Doraus kéint een och Viz pressen,
Gebeess oder Kompott kachen, domat baken a nach villes méi.

Mat der Aktioun „Gielt Band“ ruffen de Landwirtschaftsministère an de Syvicol d’Biergerinnen an
d’Bierger dozou op, sech op eng flott a nohalteg Manéier géint d’Liewensmëttelverschwendung ze
engagéieren.

D’Gemengen déi bei der Aktioun matmaachen, markéieren déi entspriechend
Uebstbeem mat engem giele Band.

Jiddereen dee well däerf da gratis, fir den eegene Gebrauch,
Uebst vun deene Beem plécken an dat wat ënnendrënner leit rafen.

Vun dësem Joer u kënne nieft de Gemengen och Privatleit, Veräiner an Entreprisen hier Uebstbeem
der Ëffentlechkeet zur Verfügung stellen.

Méi Informatiounen op antigaspi.lu.

Charte de bonne conduite

Halt Iech beim Plécke wgl. un déi heite Reegelen:
• Nëmme Friichte vun engem Bam dee mat engem giele Band markéiert ass, däerfe gepléckt
ginn.
• Et ass verbueden, op de Bam ze klammen oder eng Leeder ze benotzen.
• De Bam däerf net beschiedegt ginn.
• D’Friichte si fir de private Gebrauch geduecht.
• Huelt nëmme souvill Friichte mat, wéi Dir braucht.
• Hannerloosst d’Natur sou, wéi der se fonnt hutt.
• Blockéiert keng Zoufaarten.
• D’Plécke fält ënnert Är eege Responsabilitéit.

Hei fannt dir d’Beem vun der Gemeng, un deenen der iech kënnt zerwéieren:

Äppelbeem zu Berbuerg bei der Schoul:

http://g-o.lu/3/GRgj

Äppelbeem zu Berbuerg bei der Grillplaz:

http://g-o.lu/3/HGds

Bierebeem zu Manternach bei der Gemeng:

http://g-o.lu/3/kVrT

Allocation de Solidarité+ 2022

Demande de subside pour étudiant(e)s 2021/2022

Hei fannt dir d’Demande fir de Subside fir d’Schüler an d’Studenten fir d’Schouljoer 2021/2022. Leschten Délai fir d’Demande mat de Piecen am Sekretariat vun der Gemeng ofzeginn ass den 9. September 2022.

____________________________

Cliquez ici pour accéder au formulaire du subside pour étudiants pour l’année scolaire 2021/2022. Le formulaire ainsi que les pièces à joindre sont à déposer au secretariat de la commune au plus tard le 9 septembre 2022.

Renumérotation des lignes RGTR à partir du 17.07.2022

Renumérotation des lignes RGTR à partir du 17.07.2022

Vum 17. Juli 2022 un kréien d’Buslinne vum RGTR-Reseau nei Nummeren.

 

Sou dréit, zum Beispill, déi aal Linn 475 (Gréiwemaacher – Manternach – Iechternach) vun deem Moment un déi nei Nummer 273.

Fir detailléiert Informatiounen iwwer all déi nei Nummeren kënnt dir um Site https://www.mobiliteit.lu/fr/renumerotation-des-lignes-rgtr-le-17-juillet-2022/ kucken oder iech direkt iwwer den Telefon: 2465-2465 un d’Mobilitéitszentral wenden.

_______________________

A partir du 17 juillet 2022 les lignes du réseau RGTR porteront de nouveaux numéros.

 

Ainsi, par exemple, l’ancienne ligne 475 (Grevenmacher – Manternach – Echternach) portera le nouveau numéro 273.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site internet https://www.mobiliteit.lu/fr/renumerotation-des-lignes-rgtr-le-17-juillet-2022/ ou n’hésitez pas de contacter la Mobilitéitszentral au numéro de téléphone 2465-2465.

Info RGTR

Info RGTR

INFO RGTR 
🇱🇺Wéinst dem Chantier um Bëschelt zu Mënjecker fueren d’Busser vun de Linnen 475, 476 a 492 muer, den 21. Juni 2022, eng Deviatioun iwwer den Ale Wee Richtung Groesteen an ëmgedréit ❗️
🇫🇷En raison de travaux routiers um Bëschelt à Münschecker, les courses d’autobus des lignes 475, 476 et 492 seront déviées via le chemin vicinal Ale Wee vers la rue op de Groesteen et vice-versa en date du 21 juin 2022 ❗️

Route barrée CR137

Route barrée CR137

🇱🇺⚠️D’Administration des Ponts et Chaussées deelt mat, dass vum 13. – 17.06.2022 den CR 137 tëschent Mënjecker a Gréiwemaacher fir de Verkéier gespaart ass 🚧 Eng Emleedung gëtt ausgeschëldert
Doduerch kënnt et och zu Ännerungen am RGTR Reseau op folgende Linnen:
🚌475 – Grevenmacher – Manternach – Echternach
🚌476 – Grevenmacher – Echternach (Lyçée) > Schoultransport
🚌492 – Grevenmacher – Manternach – Echternach > Schoultransport
Déi betraffe Bussen fuere während där Zäit vu Gréiwemaacher iwwer den CR139 a Richtung Schorenshaff / Manternach, dann op den CR137 via Mënjecker – erëm zeréck op Manternach a vun do aus déi normal Route.
🇫🇷⚠️L’Administration de Ponts et Chaussées informe que le CR 137 entre Münschecker et Grevenmacher sera barrée à toute circulation entre le 13 et le 17 juin 2022 🚧
En raison des travaux routiers, le réseau RGTR sera perturbé au niveau des lignes:
🚌475 – Grevenmacher – Manternach – Echternach
🚌476 – Grevenmacher – Echternach (Lyçée) > courses scolaires
🚌492 – Grevenmacher – Manternach – Echternach > courses scolaires
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:
Les courses d’autobus concernées circuleront de Grevenmacher via le C.R.139 en direction de Schorenshaff – C.R.139 en direction de Manternach – C.R.137 vers Munschecker – retour C.R.137 vers Manternach – suite itinéraire normal et vice-versa.

Nopeschfest / Fête des Voisins 20.05.2022

Nopeschfest / Fête des Voisins 20.05.2022

Den 20. Mee 2022 ass den europäeschen Dag vun den Noperen.

Och d’Gemeng Manternach ass dëst Joer dobai.

Wann dir och wëllt an ärer Strooss e gemittlechen Dag mat den Nopere verbréngen, da fannt dir hei als Download:

– den Dépliant mat den néidegen Informatiounen,

– d’Affiche fir d’Nopeschfest am DIN A4 an A5 Format an

Invitatiounen déi dir kënnt un är Nopere verdeelen.

____________________

Cette année la Commune de Manternach participera à la Fête des voisins européenne  qui aura lieu le 20 mai 2022.

Si vous êtes intéressés à passer une journée agréable avec vos voisins, vous trouverez ci-dessus:

-le dépliant avec les informations nécessaires,

-des affiches au format DIN A4 et A5 et

-des invitations à distribuer à vos voisins.

 

 

Allocation de Solidarité+ 2022

Poste vacant salarié à tâche manuelle – électricien

L’Administration Communale de Manternach se propose d’engager

un salarié à tâche manuelle (m/f)
électricien

pour les besoins du service de régie.

L’intéressé(e) sera engagé(e) selon la carrière D du contrat collectif de la commune de
Manternach à plein temps et à durée indéterminée.
L’aide-mémoire des conditions d’engagement et des pièces à joindre au dossier peut être
consulté ici .

Les candidatures sont à envoyer au plus tard pour le 30 avril 2022 inclus, à l’adresse suivante:

3, Kierchewee, L-6850 Manternach.

Allocation de Solidarité+ 2022

Poste vacant salarié à tâche manuelle – ouvrier polyvalent

L’Administration Communale de Manternach se propose d’engager

un salarié à tâche manuelle (m/f)
ouvrier polyvalent

pour les besoins du service de régie

L’intéressé(e) sera engagé(e) selon la carrière B du contrat collectif de la commune de Manternach à plein temps et à durée indéterminée.


L’aide-mémoire des conditions d’engagement et des pièces à joindre au dossier peut être consulté ici

Les candidatures sont à envoyer au plus tard pour le 30 avril 2022 inclus, à l’adresse suivante:

3, Kierchewee, L-6850 Manternach.

Ënnerschrëftelëschte fir d’Demande fir e Referendum

Ënnerschrëftelëschte fir d’Demande fir e Referendum

Hei fannt dir d’Matdeelung vun der Gemeng Manternach betreffend d’Ënnerschrëftelëschten fir d’Demande fir e Referendum iwwer d’Reform vun der Verfassung op lëtzebuergesch.

_____________

Cliquez ici pour accéder au communiqué de la Commune de Manternach en ce qui concerne la collecte des signatures en vue d’un referendum sur la proposition de révision de la constitution en langue française.

_____________

Hier finden Sie die Mitteilung der Gemeinde Manternach zur Unterschriftensammlung für die Organisation eines Referendums über die Verfassungsreform in deutscher Sprache

Route barrée CR134 Manternach – Wecker 12.-13.04.2022

Route barrée CR134 du 28.03.2022 au 01.04.2022

D’Administration des Ponts et Chaussées informéiert, dass déi nächst Woch um CR134 tëschent Manternach a Wecker den Tapis ernéiert gëtt.
Dofir ass d’Streck vum 28.3 bis den 01.04.2022 fir de Verkéier gespaart!
________________
L’Administration des Ponts et Chaussées informe que dû au renouvellement du tapis au CR134 la circulation sera interdite entre Manternach et Wecker du 28.3. au 01.4.2022.

Solidaritéit mat der Ukrain – Opruff un d’Awunner / Avis aux habitants

Solidaritéit mat der Ukrain – Opruff un d’Awunner / Avis aux habitants

An engem Schreiwes vum 28. Februar 2022 rifft de Syvicol d’Gemengen dozou op, en Inventaire vun disponibele Wunnengen oder Haiser opzestellen, déi ukrainesche Flüchtlingen kéinten zur Verfügung gestallt ginn.

Wann dir en Haus oder eng Wunneng hutt, déi eidel stinn, an déi a Fro géife kommen, sou kënnt dir eis dës signaléieren.

Merci am Viraus.

De Schäfferot

__________________________

Par son communiqué du 28 février 2022, le Syvicol lance un appel aux communes afin de dresser un inventaire des possibilités d’hébergement pour accueillir des réfugiés ukrainiens.

Si vous disposez d’un logement potentiel, nous vous prions de nous le signaler.

Merci d’avance.

Le Collège échevinal

_________________________

In einem Schreiben vom 28. Februar 2002, ruft das Syvicol die Gemeinden dazu auf, eine Bestandsaufnahme von verfügbaren Wohnungen und Häusern zu machen, welche ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt werden könnten.

Falls Sie ein leerstehendes Haus oder eine Wohnung besitzen, welche in Frage kommen würde, so können Sie uns diese melden.

Vielen Dank im Voraus.

Der Schöffenrat

Hëllefsaktioun fir d’Ukrain

Hëllefsaktioun fir d’Ukrain

Mir soen Iech alleguer villmools Merci fir déi enorm Hëllef fir d’Leit an der Ukraine, déi vill Leed erdroe mussen.
Eng éischt Camionnette ass schon a Polen ukomm.
Mir hätte net mat sou engem Succès gerechent.
Dofir musse mir d’Aktioun ab dem 3.3.2022 awer leider ënnerbriechen.
Mir versichen nach weider Kapassitéiten ze schaaffen an haalen Iech um Laafenden.
Hei gesitt dir e puer Fotoen vun der Aktioun.

Ënnerschrëftelëschte fir d’Demande fir e Referendum

Ënnerschrëftelëschte fir d’Demande fir e Referendum

Hei fannt dir d’Matdeelung vun der Gemeng Manternach betreffend d’Ënnerschrëftelëschten fir d’Demande fir e Referendum iwwer d’Reform vun der Verfassung op lëtzebuergesch.

_____________

Cliquez ici pour accéder au communiqué de la Commune de Manternach en ce qui concerne la collecte des signatures en vue d’un referendum sur la proposition de révision de la constitution en langue française.

_____________

Hier finden Sie die Mitteilung der Gemeinde Manternach zur Unterschriftensammlung für die Organisation eines Referendums über die Verfassungsreform in deutscher Sprache.

Route barrée

Route barrée

Manternach – Mertert: 28.2 – 3.3.2022

Manternach – Wecker: 4.3.2022

D’Administration des Ponts et Chaussées informéiert, dass déi nächst Woch Bëscharbechten um CR134 realiséiert ginn
Dofir sinn:
-d’Streck tëschent Manternach a Mäertert vum 28.2 bis den 3.3.2022 an
-d’Streck tëschent Manternach a Wecker de 4.3.2022
fir de Verkéier gespaart!
________________
L’Administration des Ponts et Chaussées informe que dû à des travaux d’élagages au CR134 la circulation sera interdite
-entre Manternach et Mertert du 28.2 au 3.3.2022 et
-entre Manternach et Wecker le 4.3.2022.

Studentenjob an der Maison Relais

Studentenjob an der Maison Relais

De Syndikat SYNECOSPORT sicht Studenten fir an der Summervakanz an der Maison Relais ze hëllefen! Du bass interesséiert? Da mell dech bis de 15 Mäerz 2022.

Hei fënns du de Formulaire.

Le Syndicat SYNECOSPORT engage des étudiants pour la Maison Relais pendant les vacances d’été. Les demandes doivent parvenir au syndicat avant le 15 mars 2022.

Le formulaire de demande peut être téléchargé ici.

Studentenjobs / Occupation d’étudiants

Studentenjobs / Occupation d’étudiants

D’Gemeng Manternach sicht Studenten fir d’Summervakanz! Du bass interesséiert? Da mell dech bis den 1. Mäerz 2022.

Hei fënns du de Formulaire.

La Commune de Manternach engage des étudiants pendant les vacances d’été. Les demandes doivent parvenir à l’administation communale avant le 1er mars 2022.

Le formulaire de demande peut être téléchargé ici.

Allocation de solidarité+ 2021

Allocation de solidarité+ 2021

Gidd Är Demande fir d’Allocation de solidarité+ fir d’Joer 2021 w.e.g. bis de 15. Mäerz 2022 op der Gemeng of.

Hei fannt dir de Formulaire

La demande pour l’allocation de solidarité+ pour l’année 2021 est à remettre à la commune jusqu’au 15 mars 2022.

Cliquez ici pour accéder au formulaire.

Aller au contenu principal