Nopeschfest 2024

Freides, de 24. Mee
Feiert mat Äre Noperen!

Firwat e Nopeschfest?
Seng Noperen ze invitéieren verbessert de sozialen Zesummenhalt, d’Gesellegkeet an d’Solidaritéit am Quartier oder am Duerf. Dat ass
de Sënn an Zweck vum Europäesche Fest vun de Noperen, dat dëst Joer Freides de 24. Mee stattfënnt. Mat den éischte Schratt a stellt Iech
bei de Nopere vir, déi Dir nach net kennt.
Wien organiséiert d’Nopeschfest ?
Dir, andeems der Är Noperen invitéiert.
Wou soll d’Nopeschfest stattfannen ?
Am Haff oder an der Entrée, am Gaart oder an engem Appartement, op enger ëffentlecher Plaz, an engem Park oder einfach op der Strooss…
Wéi soll d’Nopeschfest organiséiert ginn ?
– Kontaktéiert Är Gemeng fir Hëllef an Ënnerstëtzung bei den Invitatiounen, Flyer, Affichen, Reklamm-Baatschen, je no Disponibilitéit Bänken an Dëscher, Oofspäergitter, Ofsécherung vun der Strooss, …)
– Lued d’Affiche, Flyeren an d’Invitatiounen erof op nopeschfest.lu .
– Hänkt Plakater op a verdeelt Invitatiounen mam Datum, der Auerzäit an der Plaz un Är Noperen.
– Organiséiert d’Fest zesumme mat deenen Noperen, déi der am Beschte kennt.
– Eenegt Iech op eng Form fir d’Fest: en einfachen Aperitif, en Zallotebuffet, e Grillfest, en Dessertsconcours, ….Denkt och un d’Kanner!
– Jidderee kann hëllefen an eppes fir ze iessen oder ze drénke matbréngen.
– Denkt och un d’Dekoratioun an un d’Musek, mee respektéiert déi Noperen, déi net wëllen deelhuelen.

Freitag, der 24. Mai
Feiern Sie mit Ihren Nachbarn!

Warum ein Nachbarschaftsfest ?
Generell fördert Nachbarschaftskontakt den sozialen Zusammenhalt, die Geselligkeit und die Solidarität in den Vierteln sowie in den Dörfern.
Diese Zielsetzung verfolgt das europäische Nachbarschaftsfest, welches dieses Jahr am Freitag, den 24. Mai 2024 stattfindet. Machen
Sie den ersten Schritt und stellen Sie sich ihren Nachbarn vor.
Wer organisiert das Nachbarschaftsfest ?
Sie, indem Sie ihre Nachbarn einladen.
Wohin kann ich meine Nachbarn einladen ?
In den Innenhof, den Eingangsbereich des Wohngebäudes, in den Garten oder in die Wohnung, auf öffentliche Plätze, in Parks
oder einfach auf die Straße…
Wie organisiere ich das Nachbarschaftsfest ?
– Wenden Sie sich an ihre Gemeinde und bitten Sie bei der Organisation ihres Nachbarschaftsfestes um Unterstützung. Sie kann Ihnen unter anderem Einladungen, Flyer, Plakate, Werbeplanen, nach Verfügbarkeit Bänke und Biertische sowie Absperrungen zur Absicherung der Straße zur Verfügung stellen.
– Laden Sie die Plakate, Flyer und Einladungen unter nopeschfest.lu herunter.
– Kleben Sie die Plakate auf und verteilen Sie die Einladungen mit Datum, Uhrzeit und Ort an ihre Nachbarn.
– Kontaktieren Sie ihre nächstgelegenen Nachbarn um das Fest gemeinsam zu organisieren.
– Einigen Sie sich auf ein Angebot: ein Aperitif, ein Salatbuffet, eine Grillparty oder ein Dessertwettbewerb. Denken Sie dabei
ebenfalls an die Kinder!
– Jeder kann dazu beitragen und etwas zu essen oder zu trinken mitbringen.
– Denken Sie ebenfalls an die Dekoration und die Musik und nehmen Sie Rücksicht auf Nachbarn, die nicht teilnehmen möchten.

Vendredi 24 mai
Faîtes la fête avec vos voisins!

Pourquoi une Fête des voisins?
Inviter ses voisins favorise la cohésion sociale, la convivialité et la solidarité dans le quartier ou village. Voilà le but de la Fête Européenne
des Voisins, qui a lieu cette année le vendredi, 24 mai 2024. Faîtes le premier pas et présentez-vous à vos voisins que vous ne connaissez pas encore.
Qui organise la Fête des voisins ?
Vous, en invitant vos voisins.
Où inviter vos voisins ?
Dans votre cour, le hall d’entrée, dans votre jardin ou votre appartement, sur une place publique, dans un parc ou simplement dans la rue …
Comment organiser la Fête des voisins?
– Contactez votre commune pour demander un support dans l’organisation de votre Fête des voisins. Elle pourra vous fournir
des invitations, flyers, affiches, bâches publicitaires, selon disponibilité bancs et tables de brasserie, barrières pour fermer et sécuriser la rue, …).
– Téléchargez les affiches, flyers et invitations sur nopeschfest.lu.
– Collez des affiches et distribuez des invitations avec date, heure et lieu à vos voisins.
– Contactez vos voisins les plus proches, regroupez-vous et organisez la fête ensemble.
– Mettez-vous d’accord sur une formule: simple apéro, buffet de salades, barbecue, concours de dessert, … Pensez aux enfants!
– Chacun peut contribuer et apporter quelque chose à boire ou à manger.
– Pensez aussi à la décoration et à la musique, en respectant les voisins qui ne désirent pas
participer.

FLYER/AFFICHE

DEPLIANT DE/LU/FR/EN/PORT.

INVITATIONS / EINLADUNGEN

Dernière modification le 04.04.2024

Des articles de la même catégorie

Route Barrée Schullstrooss 16.7.2024 – 26.7.2024

Route Barrée Schullstrooss 16.7.2024 – 26.7.2024

Mir informéieren iech, dass d’Schullstrooss (CR137) virum neie CIS-Gebai (22, Neie Wee) vum 16.7.2024 bis den 26.7.2024 gespaart gëtt. ———————————————– Nous vous informons que la rue « Schullstrooss »(CR137) sera barrée à toute circulation du 16.7.2024 au 26.7.2024 à...

lire plus
Route Barrée Syrdallstrooss 14.7.2024

Route Barrée Syrdallstrooss 14.7.2024

Mir informéieren iech, dass d’Syrdallstrooss tëscht dem Haus n°30 an der Kraizung mat der Iechternachertsrooss den 14.7.2024 (9h00-17h00) gespaart gëtt. ———————————————– Nous vous informons que la rue « Syrdallstrooss » sera barrée à toute circulation le 14.7.2024...

lire plus
Aller au contenu principal