Route barrée Lellig 25.09 – 16.10.2023

De Schäfferot deelt mat, dass wéinst Aarbechten um Kanal d’Duerfstrooss zu Lelleg op Héicht vum Haus 1A vum 25/09/23 bis den 16/10/23 inclus ganz gespaart wäert sinn.

Eng Deviatioun gëtt ausgeschëldert.

 _________________________________________________________

Le collège des bourgmestre et échevins vous informe qu’à raison de travaux d’infrastructure, la rue “Duerfstrooss” sera barrée à toute circulation à hauteur de la maison 1A à partir du 25/09/23 jusqu’au 16/10/23 inclus.

Une déviation sera signalée.

INFO RGTR

Am deem Kader deelt den RGTR mat, dass d’Busser wärend der Dauer vun dëser Stroossespär aanescht fueren, an zwar duerch d’Hiel (laanscht de Kierfecht) an de Burwee, dono an d’Duerfstrooss (Arrêt) an dann zeréck Richtung Hierber fir dono iwwer de Groëbierg op den CR 137 op Manternach ze fueren an ëmgedréit.

____________________________________________________-

Le RGTR informe que les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux:

Les courses d’autobus concernées se dirigeant de Lellig vers Manternach circuleront à Lellig en sens unique selon l’itinéraire – rue « An der Hiel » (le long du cimetière) – « Burwee » – « Duerfstrooss » (arrêt) – retour en direction de Herborn – puis via le chemin rural « Groëbierg » – C.R.137 vers Manternach – suite itinéraire normal et vice-versa.

 

Dernière modification le 10.10.2023

Des articles de la même catégorie

Elections législatives 08.10.2023

Elections législatives 08.10.2023

Le dimanche, 8 octobre 2023, auront lieu les prochaines élections législatives. Tous les électeurs de nationalité luxembourgeoise, inscrits aux listes électorales, doivent y participer. Personnes concernées Les élections législatives restent réservées aux...

lire plus
Matdeelung un d’Awunner – Avis aux habitants

Matdeelung un d’Awunner – Avis aux habitants

D’Joer 2022 geet sou lues op en Enn zou, an en vue vun de Feierdeeg, fir d’Joer ofzeschléissen informéiert de Schäfferot vun der Gemeng Manternach, dass kee Freedefeier um Territoire vun der Gemeng erlaabt ass. Dozou gehéieren esouwuel Knupperten, Rakéiten, wéi och...

lire plus
PAP an der Harnisch, Berbourg

PAP an der Harnisch, Berbourg

1ère publication Avis au public Délibération Analyse de conformité Partie écrite Rapport justificatif Partie graphique 1 2e publication  Avis au public Délibération Conseil Communal Partie écrite Annexe Rapport justificatif Partie graphique

lire plus
Aller au contenu principal